We will choose a jurisdiction

Depending on the countries you plan to work in, what financial risks you are willing to bear, and what type of broker you want to launch, we will choose the regulator that will not be a hindrance to your operations.

Chúng tôi sẽ chọn và kết nối một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Chúng tôi sẽ tích hợp một số PSP để đa dạng hóa rủi ro của bạn liên quan đến báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục đăng ký với Visa và MasterCard.

Chúng tôi sẽ đăng ký pháp nhân cho bạn

Tài khoản ngân hàng công ty được đăng ký với một pháp nhân là cần thiết để chấp nhận tiền gửi từ trader.

Chúng tôi sẽ tích hợp một cryptogate

UpTrader cryptogate: chấp nhận tiền điện tử (Bitcoin, Ethereum, Tether) tự động.

Subscribe to our news